Wypadek drogowy – kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

wypadek samochodowy

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego podlega karze, która może przyjmować odmienną postać w zależności od jego okoliczności, liczby ofiar i poniesionych przez nie obrażeń, a także stanu sprawcy w momencie danego zdarzenia drogowego. Niejednokrotnie pomoc adwokata może być dla osoby oskarżonej o spowodowanie wypadku szansą na uzyskanie łagodniejszego wymiaru kary w postępowaniu sądowym. Radzimy, aby w takich sytuacjach  zwrócić się o pomoc do adwokata specjalizującego się w prawie karnym.

 

Wypadek a kolizja drogowa

Warto zaznaczyć, że mimo iż terminy „wypadek drogowy” oraz „kolizja drogowa” niekiedy są używane zamiennie, istnieje między nimi znacząca różnica. Objawia się ona nie tylko innym sposobem postępowaniem na miejscu zdarzenia, ale także odmiennymi konsekwencjami prawnymi dla ich sprawców.

Za wypadek drogowy według Art. 177 Kodeksu Karnego uznaje się zdarzenie, w wyniku którego przynajmniej jeden z jego uczestników poniósł śmierć lub odniósł obrażenia ciała, (określone w art. 157 Kodeksu Karnego), które uniemożliwiały mu prawidłowe funkcjonowanie przez okres dłuższy niż tydzień. Nawet nieumyślne naruszenie zasad ruchu drogowego, które doprowadziło do wyżej wymienionych sytuacji, jest w świetle prawa poczytywane, jako przestępstwo. Co za tym idzie – sprawcy wypadku drogowego grozi kara pozbawienia wolności, która zostaje orzeczona przez sąd w postępowaniu karnym, a także okresowy bądź nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd stwierdzając winę osoby oskarżonej o spowodowanie wypadku drogowego, może skazać ją na maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności. Natomiast w sytuacji, gdy sprawa dotyczy wypadku, w wyniku którego jego uczestnik zmarł lub odniósł poważne obrażenia, kara pozbawienia wolności może wynosić od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku wypadków komunikacyjnych bez ofiar śmiertelnych, sądy często podejmują decyzję o wydaniu wyroku z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary. Natomiast karę bezwzględnego pozbawienia wolności (tzn. bez możliwości warunkowego zawieszenia jej wykonania) sąd zwykle orzeka, jeśli ma do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, którego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, był nietrzeźwy w momencie zatrzymania lub znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Przestępstwem natomiast nie jest zdarzenie drogowe określane mianem kolizji, czyli zdarzenie, w którym wskutek niezachowania przez daną osobę należytej ostrożności, jeden z jego uczestników poniósł straty mienia lub odniósł lekkie obrażenia ciała, uniemożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie przez okres krótszy niż 7 dni. Karą w takim przypadku jest najczęściej mandat oraz punkty karne. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach sąd może podjąć decyzję o okresowym zakazie prowadzenia pojazdów przez sprawcę kolizji.

Jazda samochodem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne okoliczności, które mogą przesądzić o znacznie surowszej karze dla osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny. Sąd podejmując decyzję o wysokości kary dla sprawcy zdarzenia, bierze również pod uwagę, czy w jego momencie był on nietrzeźwy, znajdował się pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku. Jeśli dopuścił się on, któregoś ze wspomnianych przewinień, według art. 178 Kodeksu Karnego może zostać skazany nawet na 12 lat pozbawienia wolności.

 

Pomoc adwokata na etapie postępowania karnego

Pomoc adwokata specjalizującego się w prawie karnym jest nieoceniona w przypadku oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu znacząco zwiększy się szansa, że osoba której takowy zarzut postawiono, uzyska możliwie najłagodniejszy wymiar kary.

Aby działania podejmowane przez adwokata były skuteczne, należy bardzo uważnie wybierać kancelarię, z którą będziemy współpracować. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto wziąć pod uwagę, w jakich obszarach nasz potencjalny obrońca się specjalizuje, a także opinie jego poprzednich klientów. Wybierając adwokata, trzeba zwrócić uwagę także na jego dyspozycyjność. Jeśli czeka nas skomplikowana sprawa, ważne by kontakt z obrońcą nie był utrudniony. Dlatego, jeśli mieszkamy, przykładowo, w Katowicach, warto nawiązać współpracę z lokalną kancelarią lub z adwokatem z innego miasta na Śląsku.

Adwokat w procesie karnym jest uprawniony do reprezentowania interesów swojego klienta w postępowaniu przygotowawczym – na jego etapie wyjaśniane są okoliczności danego zdarzenia oraz ustala się, czy popełniony przez daną osobę czyn może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo. Co więcej, ma on prawo do zgłaszania nowych dowodów w sprawie, składa wnioski, a także posiada dostęp do akt danej sprawy. Adwokat bazując na swojej wiedzy z zakresu prawa karnego, wspólnie z klientem opracowuje najkorzystniejszą, w danej sytuacji, taktykę obrończą. Następnie broni oskarżonego przed sądem I instancji, a jeśli zostanie on uznany za winnego zarzucanego mu czynu i zdecyduje się na złożenie apelacji od wyroku sądu, może reprezentować go także przed sądem II instancji. Adwokat występuje w charakterze obrońcy swojego klienta również na etapie postępowania wykonawczego – egzekwowania kary uprzednio orzeczonej przez sąd.

Warto zaznaczyć, że zatrudniony adwokat ma obowiązek podejmować tylko i wyłącznie takie działania, które mają na celu poprawę sytuacji jego klienta w danym postępowaniu. Najbardziej pożądanymi rezultatami pracy adwokata podczas spraw karnych jest doprowadzenie do uniewinnienia klienta od postawionych mu zarzutów lub warunkowe umorzenie postępowania. Co więcej, adwokata obowiązuje tajemnica obrończa, stanowiąca swego rodzaju zapewnienie o lojalności klientowi. Powołując się na nią, nie wyjawi organom śledczym jakichkolwiek  informacji związanych z prowadzoną sprawą.

Należy podkreślić, że korzystanie z usług kancelarii adwokackiej może być niezwykle pomocne nie tylko dla osoby oskarżonej o spowodowanie wypadku komunikacyjnego, ale również pokrzywdzonej w wyniku takowego zdarzenia. W takim przypadku adwokat pełni funkcję jej pełnomocnika i dąży do przypisania winy oskarżonemu oraz uzyskania satysfakcjonującego ją odszkodowania z tytułu zaistniałego zdarzenia.