Jak Unia Europejska walczy o prawa kobiet?

kobieta

Zbliża się kolejny Międzynarodowy Dzień Kobiet. W 2021 roku obchody tego święta, podobnie jak wielu innych, naznaczone są panującą w państwach członkowskich UE i na całym świecie pandemią. Z tego powodu, w tym szczególnym czasie, unijne instytucje wyjątkowo mocno podkreślają kluczową rolę kobiet podczas kryzysu koronawirusowego.

„Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet walce z koronawirusem”

Choć pandemia dotknęła każdego z nas, powszechnie twierdzi się, że czas ten jest trudniejszy dla kobiet. Wynika to z kilku kluczowych czynników, w tym z realiów panujących na rynku pracy. Niestety, jest on wciąż mniej przyjazdy dla kobiet, częściej zatrudnianych na tzw. umowy śmieciowe, a także w bardziej wrażliwych branżach. W efekcie, pandemia ma negatywny wpływ na ekonomiczną sferę życia kobiet – częściej tracą one pracę lub pogarszają się jej warunki, także płacowe. Co więcej, kobiety będące częściej niż mężczyźni ofiarami przemocy domowej, ponosiły dodatkowe koszty powtarzających się lockdownów, doprowadzających do jej eskalacji.

W kontekście sytuacji kobiet w trakcie pandemii nie można jednak zapomnieć o tym, że to właśnie panie są na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa, co spowodowane jest feminizacją zawodów medycznych i okołomedycznych. Po prostu, więcej kobiet niż mężczyzn pracuje jako lekarki, pielęgniarki czy salowe. Dlatego, aby zwiększyć świadomość na temat sytuacji kobiet w czasie kryzysu i z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021, Parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) odbędzie 4 marca posiedzenie międzyparlamentarne z hasłem przewodnim: „Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet walce z koronawirusem”.

 

Równość kobiet w UE

Międzynarodowy Dzień Kobiet nie jest jedynym dniem w roku, kiedy unijne instytucje zajmują się problemami związanymi z równouprawnieniem. Wręcz przeciwnie. O różnych aspektach równości mówią już unijne traktaty, a UE walczy o prawa kobiet w wielu aspektach życia codziennego – równości płci w pracy, polityce i innych obszarach. W tym celu przyjmuje ona stosowne akty prawne, wydaje zalecenia i wspiera określone dobre praktyki, a także zapewnia środki finansowe na realizację zasad równouprawnienia w państwach członkowskich.

Przykładem takich działań, jest kwestia równości w pracy. W tym zakresie UE wydała akty prawne dotyczące: zatrudnienia (m.in równości wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy lub molestowania), samozatrudnienia oraz prawa do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. UE zachęca do tworzenia bardziej elastycznych warunków pracy, które mają doprowadzić do tego, aby pracodawcy częściej zatrudniali kobiety, a ojcowie chcieli korzystać z urlopu rodzinnego. Co ważne, regularnie ponawiane są apele o podejmowanie przez państwa członkowskie konkretnych działań mających na celu zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które w 2017 r. wynosiły średnio 16% w UE, oraz różnicy w wysokości emerytur, która wynosiła 35,7% w 2017 roku. W tym kontekście UE wzywa także do podjęcia środków w celu zwalczanie ubóstwa kobiet, ponieważ kobiety są w większym stopniu na nie narażone niż mężczyźni.

 

Nie dla przemocy

Poza kwestiami związanymi z zatrudnieniem i rynkiem pracy, w UE ważnym tematem jest także zapobieganie przemocy wobec kobiet. Aby doprowadzić do eliminacji przemocy UE naciska na wzmocnienie konkretnych działań a także wzywa do przystąpienia UE do konwencji stambulskiej Rady Europy (w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) i jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.

Odnosząc się do przemocy wobec kobiet UE nie ogranicza się jedynie do przemocy domowej, ale także zwraca uwagę na potrzebę zwalczania innych jej form, w tym molestowania seksualnego, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, okaleczania narządów płciowych kobiet, uporczywego nękania za pośrednictwem nowych technologii (cyberstalking) i przemocy w internecie.

 

Pełne włączenie

Na koniec warto wspomnieć także o tym, że w ramach zjednoczonej Europy często podnoszony jest temat większej obecności kobiet w polityce – promocja udział kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach. Jednym z przejawów aktywności na rzecz równości w polityce, jest rezolucja Parlamentu Europejskiego ze stycznia 2019 roku, w której zachęcał on wszystkie europejskie partie polityczne do przedstawienia zarówno posłów, jak i posłanek jako kandydatów do organów zarządzających Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, w nowym Parlamencie Europejskim, zaprzysiężonym w lipcu 2019, zasiada najwięcej kobiet w historii – stanowią one 41% wszystkich posłów do PE.

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.